Krzesiński Park Krajobrazowy

Krzesiński Park Krajobrazowy utworzono w 1998r., jego powierzchnia zajmuje 8546 ha. Park położony jest na terenie 3 gmin: Cybinka, Gubin i Maszewo. Park obejmuje tereny pradoliny Odry (25-kilometrowy fragment, w tym 10-kilometrowy odcinek graniczny) oraz ujściowy fragment koryta rzeki Nysy Łużyckiej. Prócz Nysy na terenie Parku do Odry uchodzi Łomianka, która zbiera dopływy z drugiej terasy pradoliny- Steklnik, Młynówkę i Wężyska. Przyległe do obu dolin rzecznych wysokie terasy, porośnięte są borami sosnowymi i wznoszą się miejscami na ponad 30 m nad poziom rzeki.

Charakterystyczną cechą Parku jest duży udział w jego powierzchni użytków zielonych, położonych na terasie zalewowej pradoliny Odry. Najcenniejszym obszarem Krzesińskiego Parku Krajobrazowego jest zalewany okresowo polder przeciwpowodziowy Krzesin- Bytomiec. Przy wezbraniu wody na Odrze powyżej stanów średnich następuje stopniowe podtapianie i zalewanie polderu, poczynając od miejsc najniżej położonych (wokół jeziora Krzesińskiego) po łąki i pastwiska leżące w dalszej, wschodniej części polderu. Duże obszary okresowo zalewanych lub podmokłych łąk stwarzają odpowiednie warunki bytowania dla wielu gatunków zwierząt.

Różnorodność środowisk jakie można zaobserwować na terenie Krzesińskiego Parku wpływa na atrakcyjność tego obszaru pod względem przyrodniczym. Międzywale Odry, zajęte przez doskonale wykształcone łęgi wierzbowo-topolowe w kompleksie z zachowanym kompleksem łęgów na całym odcinku Odry Środkowej.

Na obszarze Parku występują także liczne torfowiska związane z siedliskami boru lub lasu bagiennego. Te torfowiska są chronione w ramach użytków ekologicznych. Bogactwo flory niesie za sobą również bogactwo fauny na terenie Parku. Przepych kwitnących łąk przyciąga do siebie mnóstwo kolorowych motyli oraz ważek.

Duża dostępność środowisk wodnych i podmokłych wiąże się z bogactwem gatunkowym płazów na terenie KPK. W zbiornikach wodnych Parku i w ich sąsiedztwie żyje 13 gatunków płazów co stanowi 72% krajowej batrachofauny. Stwierdzono tu także występowanie 6 spośród 8 krajowych gatunków gadów, w tym zagrożonego w kraju żółwia błotnego.

Obecnie odnotowano tutaj 218 gatunków ptaków, co stanowi 48,5% krajowej awifauny. Obszar z jednej strony stanowi ważne lęgowisko dla licznych gatunków ptaków, z drugiej natomiast to ważna ostoja dla migrujących gatunków, w szczególności wodnych.

Walory turystyczne

Bociania wieś Kłopot
Jedna z najliczniejszych w Polsce zachodniej kolonii lęgowej bociana białego (w latach 80-tych XX w. 33 zajęte gniazda). Badania nad liczebnością kolonii są prowadzone od 1968r.

Muzeum Bociana Białego w Kłopocie
Otwarte w 2003r. Jedyne takie muzeum w Polsce. W Muzeum działa schronisko młodzieżowe i pole namiotowe dla wszystkich, którzy chcą spędzić w Kłopocie kilka dni i obserwować bociany oraz przyrodę Parku.

Przeprawa promowa w Połęcku
Miejsce przeprawy przez Odrę w ciągu drogi wojewódzkiej nr 138 Gorzów Wlkp- Gubin. Jest to atrakcyjna forma wypoczynku w trakcie wycieczki po Krzesińskim Parku Krajobrazowym. Przez około 15 minut trwania przeprawy możemy wsłuchiwać się w szum wody i obserwować otaczającą przyrodę.

Jezioro Borek
Największe jezioro na terenie Parku otoczone borami. Doskonałe miejsce do wypoczynku wodnego. W pobliżu jeziora znajduje się kilka ośrodków wypoczynkowych m.in. w Kosarzynie oraz gospodarstwach wiejskich w Łomach oraz w Żytowaniu.

Ruiny mostu koło Kłopotu
Pozostałość wysadzonego w lutym 1945r. mostu stanowią punkt obserwacyjny na rzekę Odrę.

Szlaki rowerowe:
  • Kłopot- Szydłów (ok. 24 km)
  • Transgraniczny szlak Odra- Nysa (ok. 62 km)
  • Kłopot- Urad (ok. 16 km)
  • Kłopot- Słubice (ok. 39 km)
Szlaki piesze:
  • Wałowice- Jezioro Borek- Kosarzyn (11 km)
  • Wokół jez. Borek (6 km)
  • Kosarzyn- Nysa Łużycka- Odra- Łazy- Chlebowo (13 km)
brak podpisu
Pochodzenie: www.zpkwl.gorzow.pl